ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. ЕЛЕКРОСМОГ

В съвременния модернизиран свят всеки от нас се намира сред постоянно развиваща се техника и непрекъснато развитие на нови технологии във всички области на съвременния живот – индустрия, бит, военно дело, медицина, сигурност и други. Човек е устроен така, че иска да бъде в крак с новостите и се стреми към усъвършенстване. С напредване на технологиите ние все повече използваме модерни уреди, улесняващи нашето ежедневие, при работа, във вкъщи и дори в свободното време. Такива уреди са компютри, мобилни телефони, таблети, WiFi и Bluetooth устройства, базови станции и антени, радиолокационни системи, радио и телевизионни предаватели, приемащи и излъчващи сигнали различни мобилни устройства, микровълнови печки, уреди за дистанционно управление, телевизори, системи за сигурност, сървърни центрове, медицинска диагностична и терапевтична апаратура, индустриални и домакински електроуреди, електромотори, въздушни електропроводи, трафопостове, електроцентрали и дори електрически проводници положени в стените на помещенията и т.н. Всички тези „модерни“ предмети обаче имат своето вредно електромагнитно лъчение, на което ние без да осъзнаваме неусетно се подлагаме.
Източниците на електромагнитната радиация се наслагват едно върху друго и в пространството се образува така нареченото електромагнитно замърсяване или електросмог.
Тъй като няма как да спрем технологичния прогрес и информационните и комуникационни иновации, ние трябва да потърсим вариант, с който да намалим или ограничим вредно влияние на електромагнитната радиация, на която сме подложени ежедневно.

 
  

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ

Електромагнитното поле (ЕМП) е съвкупността от електрично и магнитно полета. Между тези полета съществува връзка, която се изразява в следното - променливото електрично поле води до възникване на променливо магнитно поле и обратно. Разпространяващото се в пространството променливо ЕМП се нарича електромагнитно лъчение (ЕМЛ) или електромагнитна радиация (ЕМР). Броят на осцилациите (повторенията) за единица време се нарича честота на ЕМП и се бележи с f и се измерва в Hz (Херци). Разстоянието между две осцилации се нарича дължина на вълната, бележи се с λ и се измерва в метри. ЕМП притежава енергия – електромагнитна енергия. Тя е сума от енергията на електричното и на магнитното полета. За разлика от случая при постоянните полета тази енергия се пренася от една област на пространството в друга област. Основна особеност на ЕМЛ е, че веднъж възникнало, то не се нуждае повече от своя източник. Може да се каже, че ЕМП се самоподдържа. За разлика от механичното, ЕМП може да се разпространява и във вакуум.
В зависимост от дължината на вълната λ ЕМП могат да бъдат нискочестотни, при които дължината на вълната е няколко стотин метра, и да преминат до много високите честоти, например рентгеновите лъчи с дължина на вълната, измерена в трилионна част от метъра. Електромагнитните лъчения се делят на нейонизиращи (радиовълни, микровълни, инфрачервено лъчение, видима светлина) и йонизиращи (ултравиолетово лъчение, рентгеново лъчение и гама лъчение).

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Електромагнитните лъчения (ЕМЛ) не се виждат, не се чуват, не могат да се помиришат или да се пипнат, но те съществуват в ежедневието ни без ние да подозираме за това и запълват пространството около нас. Те могат да се установят и измерят.
В сравнение с другите фактори на външната среда ЕМЛ са на първо място по ниво на интензивност и по ниво на вредност за човека. Според оценките на експертите електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30 % от всички заболявания. Конкретни субективни усещания, свързани с въздействието на ЕМЛ са: бърза уморяемост, главоболие, световъртеж, гадене, зрителни нарушения, намаляване на сексуалната активност, неразположение, повишена раздразнителност, отслабване на паметта, нарушения на съня и други. Лъченията влияят негативно на целия организъм, но най-силно страдат централната нервна система и главния мозък, сърдечно-съдовата системи, хормоналната система, репродуктивната система и имунитета. Особено опасни могат да бъдат за децата и бременните жени, за хората със заболявания на централната нервна система, също така за хората с алергии и слаб имунитет.