ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ

Явленията - отражение, поглъщане, пречупване и разсейване, които съпровождат разпространението на ЕМП, зависят от честотата f, дължината на вълната λ и от свойствата на средата. Когато ЕМЛ се разпространяват в някаква среда, част от енергията им се преобразува във вътрешна енергия на средата – тя се нагрява и казваме, че средата ги поглъща (този начин за нагряване се използва в микровълновите печки, индукционните пещи, диелектричното нагряване, електромагнитната терапия).

Електромагнитните лъчения (ЕМЛ) преминават през плоча от PVC прегради, гетинакс, стъкло и т.н. – за тях диелектриците са прозрачни. В същото време те не преминават през плоча от мед, алуминий и др. – за тях металите са непрозрачни. Важно е да се отбележи, че едно и също вещество може да бъде прозрачно за вълни с едни честоти, т. е. да ги пропуска, и същевременно непрозрачно за вълни с други честоти, т.е. да ги поглъща или отразява.

След дългогодишни изследвания и изучаване на свойствата на ЕМП, Фарадей открива следното тяхно проявление: кафез, стените на който са направени от метал във формата на решетка (неплътна преграда), за електромагнитни лъчения с определена дължина на вълната, кафеза има свойството да ги отразява. Приложението на това свойство дава възможност да се създаде екран за електромагнитна радиация, който в литературата е известен като Фаредеев кафез или клетка на Фарадей.

 

ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ОТ ЕМП/ЕМР

Има два възможни начини за защита от вредното влияние на електромагнитната радиация:

  • Първият подход разчита на развитието на специални средства за защита на хората, работещи в близост до оборудване, източник на електромагнитна радиация (ЕМР). Това включва изработване на специални защитни облекла и лични защитни средства за персонала или защита на помещението и зоната на обитаване, чрез специални екрани. Те се изработват от текстилни материи (тъкани или плетени), като в тяхната структура се включват електропроводими нишки.
  • Вторият подход включва екраниране (ограждане) на източника на електромагнитна радиация (ЕМР). Там където е възможно се екранират уредите и оборудването. За целта се използват специални материи, за изработване на екрани (паравани, завеси, пердета, палатки, покривала и др.), с които се огражда източника.

НОРМАТИВНА БАЗА

ДИРЕКТИВА 2013/35/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС, относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците при рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета